Để rõ hơn tác dụng của ion âm đối với việc điều trị bệnh ung thư, chúng ta xem thí nghiệm trên chuột:
thu_nghiem_ion_am_tren_chuot

 

 

Chúng ta theo dõi video ghi hình thí nghiệm

Leave a Reply